Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu

Temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uvedena je obveza izrade i donošenja provedbenih programa.

Provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave (ako je primjenjivo i planova razvoja jedinica lokalne samouprave) te vrijede za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje i javno objavljuje.

Detaljnije o godišnjem izvješću o provedbi provedbenog programa Općine Tovarnik pogledajte u prilogu.

Plan provedbenog programa 2023.-tekstualni dio

Plan provedbenih programa 2023. Tovarnik- tablica

Prilog 1 Tablični predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi PP_JLP(R)S_v_1_1_prosinac_2023

Skip to content