Poslovnik Općinskog vijeća

Na temelju  članka  33. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 31. podstavka 2. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/21) Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na  6. sjednici održanoj  21. veljače  2022.  god.  d o n o s i

POSLOVNIČKU ODLUKU O IZMJENI POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

 Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 3/21 ), u članku 27.,  stavak  1 . mijenja se i glasi:

„ Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenim zakonom, Statutom  i ovim Poslovnikom, izvršavajući poslove iz svog djelokruga rada, odluke, planove, preporuke, zaključke, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna  i  rješenja o izboru i imenovanju članova radnih tijela i drugih osoba kada je na to ovlašteno posebnim propisom “

 Članak 2.

Ova Poslovnička odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković


Temeljem čl. 32. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.12/09 ) i čl. 33. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 20.03.2013., donosi

POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanja prava, obveze i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Tovarnik

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“

Članak 3.

Nakon izvješća Mandatnog komisije o provedenim izborima vijećnici polažu prisegu.

Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tovarnik obavljati savjesno i odgovorno, i da će se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Tovarnik te ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Tovarnik“

Predsjedatelj nakon pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara „Prisežem“

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje predsjedatelju odnosno predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s određene liste.

Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti nadležni upravni odjel.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Članak 5.

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Općinskog vijeća, članova Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanje, predsjednik Općinskog vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 6.

Prava i dužnosti vijećnika propisani su Statutom Općine Tovarnik.

Članak 7.

Pročelnik nadležnog upravnog odjela Općine Tovarnik, ili osoba koju on odredi, dužan je vijećniku pružiti obavijest i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

Vijećnik može zatražiti obavijest i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 8.

Nadležni upravni odjel Općine Tovarnik dužan je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on donosi, u obavljanju poslova i zadataka a koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti ili objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti te Klub nezavisnih vijećnika.

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad ( prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 10.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz redova predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Članak 11.

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja .

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegova odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 12.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Tovarnik i ovim Poslovnikom.

Članak 13.

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.

Članak 14.

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik nadležnog upravnog odjela Općine Tovarnik

Pročelnik nadležnog upravnog odjela Općine Tovarnik ima pravo i obvezu biti nazočan na sjednicama Općinskog vijeća.

V. RADNA TIJELA

Članak 15.

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:

 1. Mandatna komisija,
 2. Komisija za izbor i imenovanja,
 3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 4. Komisija za proračun i financije,
 5. Komisija za prigovor i pritužbe

Djelokrug rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđen je Statutom.

Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.

Članovi radnih tijela mogu biti i osobe koji nisu članovi Općinskog vijeća.

Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, između vijećnika, a o prijedlogu kandidata za predsjednike i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.

Članak 16.

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.

Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.

Članak 17.

Komisiju za izbor i imenovanja čine predsjednik i četiri člana.

Komisija za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća.

Članak 18.

Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost čine predsjednik i četiri člana.

Članak 19.

Komisija za proračun i financije ima predsjednika i četiri člana.

Članak 20.

Komisiju za prigovor i pritužbe čine predsjednik i dva člana

Članak 21.

Sazivanje sjednica radnih tijela pisanim putem vrši predsjednik radnog tijela, na način da odredi vrijeme, mjesto i dnevni red sjednice te poziv dostavi članovima radnog tijela

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Općine Tovarnik i web stranici Općine Tovarnik

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, općinskog načelnika i Općinsko vijeće.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 22.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu slijedećeg sadržaja:
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika/zamjenika načelnika Općine Tovarnik obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Tovarnik te da će se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Tovarnik».

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno općinskog načelnika i zamjenika, a općinski načelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: «Prisežem» te pristupaju i potpisuju izjavu o prisezi.

Članak 23.

Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Članak 24.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnog tijela Općinskog vijeća, sudjeluje njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i stručna mišljenja te obavještava općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li se da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 25.

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije jedan dan prije dana održavanja sjednice.

Članak 26.

Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog načelnika propisan je zakonom i Statutom Općine Tovarnik

VII. AKTI VIJEĆA I POSTUPAK ZA NJIHOVO DONOŠENJE

Članak 27.

Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenim zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, izvršavajući poslove iz svog djelokruga rada, odluke, planove, preporuke, zaključke, zaključni račun odnosno godišnji obračun, rješenja te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih općih akata Općinskog vijeća.

Akte u pravilu potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, odnosno osoba koja je predsjedavala sjednicom Općinskog vijeća na kojoj ja akt usvojen.

Članak 28.

Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća, stavlja se pečat Općinskog vijeća

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.

Članak 29.

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije i na službenim web stranicama Općine

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se nadležni upravni odjel Općine Tovarnik.

Članak 30.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Članak 31.

Prijedlog za donošenje odluke podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika zatražiti će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.

Ako je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na općinskom vijeću, može se ponovo staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeća ne odluči drukčije

Članak 32.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta, tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija ili pisano obrazloženje.

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Članak 33.

Prije rasprave o prijedlogu Odluke na sjednici Općinskog vijeća prijedlog razmatra radno tijelo u čijem djelovanju su pitanja koja se utvrđuju odlukom.

Kad razmotri prijedlog Odluke nadležno radno tijelo podnosi izvješće Općinskom vijeću sa stavovima, prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom njegova razmatranja.

Izvješće radnih tijela upućuje se predsjedniku Vijeća koji ga dostavlja predlagatelju Odluke, svim vijećnicima te načelniku ako on nije predlagač.

Članak 34.

Rasprava o prijedlogu Odluke u Vijeću obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim amandmanima i donošenje Odluke.

Članak 35.

Predlagatelj Odluke, odnosno njegov predstavnik, može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje te obrazloženje prijedloga.

Predlagatelj Odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoje mišljenje i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i primjedbama. Načelnik odnosno njegov predstavnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o Odluci i kad načelnik nije predlagatelj, a ista prava imaju i izvjestitelji radnih tijela.

Članak 36.

Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku, kao amandman, uz obrazloženje – najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća a predsjednik vijeća ga dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i načelniku ukoliko on nije predlagatelj.

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz čl. 30. ovog Poslovnika.

Članak 37.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

Načelnik, odnosno njegov predstavnik, može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akata i kada nije predlagatelj.

Članak 38.

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

Iz razloga navedenih u stavku 1. Ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži Načelnik, neovisno o tome jeli on predlagatelj.

Članak 39.

O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i Načelnik, neovisno da li je predlagatelj akta ili ne.

Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Članak 40.

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:

 • Ako ga je podnio predlagatelj akta
 • Ako ga je podnijela komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost i s njim se suglasio predlagatelj akta
 • Ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njim se suglasio predlagatelj akta

Članak 41.

Ako konačni prijedlog akta nije podnio Načelnik, o amandmanima na prijedlog s kojim se nije suglasio Načelnik, se glasuje odvojeno

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem se odlučuje.

Članak 42.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članka konačnog prijedloga akta na koji se odnose.

Ako je amandman podnio predlagatelj Odluke ili ako se predlagatelj sa njim složio isti je sastavni dio Odluke te se o njemu ne glasuje.

Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više amandmana najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta

Članak 43.

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se određuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojima su dostavljeni.

Članak 44.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže deset minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana petnaest minuta.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.

VIII. DONOŠENJE AKATA PO HITNO POSTUPKU

Članak 45.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi u čl. 31. ovog Poslovnika.

Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima te Načelniku ako on nije predlagatelj

Članka 46.

Kad se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanost razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu

Članak 47.

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave

O postupku s amandmanima iz st. 1. Ovog članka primjenjuju se odredbe ovog poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE

Članak 48.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, Komisija za proračun i financije ili najmanje 1/3 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje privremene izbore sukladno posebnom zakonu.

Članak 49.

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se većinom glasova svih vijećnika.

X. VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 50.

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Načelniku, zamjeniku načelnika, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova iz njihovog djelokruga

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja a svako postavljanje pitanja može trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkih pitanja ima i klub vijećnika s tim da može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može tražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

Općinski načelnik, zamjenik te pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem Predsjednika vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima

Članak 51.

Pitanja koja vijećnici postavljaju Načelniku, zamjeniku odnosno pročelniku upravnog odjela kao i odgovori na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera koje se odnose na postavljeno pitanje

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to te ga pozvati da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, Predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika

Članak 52.

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.

Članak 53.

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 54.

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Tovarnik

Članak 55.

Prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 56.

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od dana primitka.

Članak 57.

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

Članak 58.

Raspravu o izvješću općinskog načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključaka kojim se od općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

Članak 59.

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 60 dana kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika.

XII. RED NA SJEDNICI

1. Sazivanje sjednice

Članak 60.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća po potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog Općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika odnosno Općinskog načelnika.

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4., i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4., 5. i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 61.

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

Poziv na sjednicu sa materijalima koje se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 dana prije održavanje sjednice. Samo iz opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

Poziv i materijal za sjednicu se može dostaviti i elektroničkim putem.

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, kao i drugim osobama koje odredi predsjednik Vijeća.

2. Dnevni red

Članak 62.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

Dnevni red sjednice utvrđuje se u pravilu na početku sjednice

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopunu dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.

Dnevni red se usvaja većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

Članak 63.

Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinim predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet

Članak 64.

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 31. ovog Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca od dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

3. Predsjedanje i sudjelovanje

Članak 65.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, prvi potpredsjednik

Ukoliko niti potpredsjednici vijeća nisu nazočni sjednici Općinskog vijeća, sjednicom predsjedava član kojeg odredi vijeće.

Članak 66.

U radu i odlučivanju na sjednici vijeća imaju pravo sudjelovati svi vijećnici.

Članak 67.

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 68.

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojem su se prijavili.

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od 3 minute.

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je povod nesporazuma ili koji zahtjeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ lim završi govor ovoga koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 69.

Red na sjednici osigurava predsjednik.

Za provedbu reda na sjednici predsjednik može izreći mjere; opomenu, oduzimanje riječi i isključivanje sa sjednice.

Ako predsjednik ne može održati red na sjednici, odredit će se kratak prekid sjednice.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.

Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 6. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

Članak 70.

Na sjednici Općinskog vijeća može se odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje

Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s ovim Poslovnikom, mogu ponovo zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome jesu li ranije govorili o toj temi

4. Tijek sjednice

Članak 71.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika

Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća, o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika nadležnog upravnog odjela.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.

Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev 1/3 vijećnika.

5. Odlučivanje

Članka 72.

Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebno je da je nazočna većina vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drukčije određeno

Članak 73.

Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik Općinskog vijeća
 • proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika vijeća,
 • odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine Tovarnik
 • Prostorni plan Općine Tovarnik, te druge planove prostornog uređenje (detaljne planove i sl.).

Članak 74.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, osim ako je Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

O prijedlogu Odluke ili drugog akta glasuje se poslije zaključenja rasprave.

6. Glasovanje

Članak 75.

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim , tko je „protiv“ prijedloga, odnosno jeli se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali „za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se „za“ ili „protiv“.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćenje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.

Vijećnike proziva i glasove prebrojava pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju on ovlasti.

Članak 76.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja.

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljivanje rezultata glasovanja.

Članak 77.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću, prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno,a glasuje se „za“, „protiv“ i „uzdržan“

Glasačke listiće priprema Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Predsjednik Općinsko vijeća može odrediti i određeni broje vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.

Članak 78.

Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

Članak 79.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

Članak 80.

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem, i to osobno.

Nevažeći je nepopunjeni listić, listić na kojemu su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojemu je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Članak 81.

Nakon štos su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

Rezultata glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

XIII. IZBORI I IMENOVANJA

Članak 82.

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku propisani Statutom Općine i ovim Poslovnikom.

Članak 83.

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a ako je i on spriječen zamjenjuje ga drugi potpredsjednik.

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 84.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga, uz potreban broj potpisa vijećnika.

Predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku osam dana od dostave prijedloga

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju danom donošenja Odluke, ako odlukom o razrješenju nije drukčije određeno.

Članak 85.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.

Članak 86.

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednik Općinskog vijeća koji je prvi izabran ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

XIV. ZAPISNICI

Članak 87.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice ( vrijeme, mjesto, nazočnost i odsutnost vijećnika ), o prijedlozima iznijetima na sjednici, o sudjelovanja na raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 88.

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe ne zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedba prihvati, izvršit će u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Izvornike zapisnika sjednice vijeća čuva nadležni upravni odjel

Članak 89.

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel je dužno omogućiti vijećniku , na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.

XV. JAVNOST RADA

Članak 90.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i drugo).

Ukoliko je broj osoba koji prati rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta., predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ili njegovo radno tijelo može odlučiti da sjednicu ili pojedini dio sjednice održe bez nazočnosti javnosti.

Odluku o održavanju sjednice ili dijela sjednice bez nazočnosti javnosti Općinsko vijeće donosi na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća, predsjednika radnog tijela, načelnika ili najmanje 1/3 vijećnika, bez rasprave.

Kada se sjednica održava bez nazočnosti javnosti, o radu sjednice ili dijela sjednice s kojeg je javnost bila isključena, javnost se obavješćuje putem službenog priopćenja za javnost.
Službeno priopćenje za javnost daje predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti.

U radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na službenim web stranicama Općine

Najava održavanja sjednice, materijali za sjednicu, donesene Odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog vijeća objavljuju se na službenim web stranicama Općine.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podatci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 91.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.11/09)

KLASA: 021-05/13-03/13
URBROJ: 2188/12-04-13-1
Tovarnik, 20.03.2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stipo Mijić

Skip to content